در حال بارگذاري - Loading...
دکتر علی عموشاهی - تاثیر درد بر نگرش مادران باردار در انتخاب نوع زایمان

تاثیر درد بر نگرش مادران باردار در انتخاب نوع زایمان

بررسی تاثیر درد بر نگرش مادران باردار در انتخاب نوع زایمان
نویسنده گان: دکتر علی عموشاهی، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، aliamoushahy@yahoo.com دکتر مژگان صفائی مقدم، پزشک عمومی

چکیده:
اهداف: ترس از درد زایمان مادران باردار را به سوی انتخاب سزارین سوق داده و باعث افزایش سزارین و عوارض مرگ و میر آن شده است. این پژوهش با هدف تاثیر اجرا ء زایمان بیدرد بر میزان تقاضای سزارین طراحی شده است. روش تحقیق: از ابتدای سال 1385 در بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان پروژه زایمان بیدرد شامل انتونکس و رژیونال آنالژزی به مدت شش ماه اجراء شد. سپس آمار قبل و بعد از اجراء مقایسه گردید. یافته ها: در سال 1381 آمار سزارین از 11/58 % شروع شده و هر سال سیر صعودی داشته است و انتظار میرفت با حداقل افزایش در 1385 به 93/72 % برسد. در حالی که در سال اجراء طرح نه تنها افزایشی در آمار دیده نشد بلکه کاهش نیز داشته و به 71/64 % تنزل یافته است. از درصد سزارین نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 % و نسبت به سیر صعودی مورد انتظار22/8 % کاسته شده است. نتیجه گیری: باید گفت درد باعث نگرش منفی مادران باردار نسبت به زایمان شده و موجب درخواست سزارین بی مورد می گردد. بنابراین تسکین درد که یکی از وظایف انسانی هر درمانگر است در اینمورد نیز میتواند راهگشای تضمین سلامت مادران باردار ایرانی باشد.

گل واژگان:
درد، زایمان بدون درد، درصد سزارین


ديدگاه هاي بيان شده براي اين مطلب

ديدگاه خود را بيان کنيد

 علی عموشاهی 0 ديدگاه