در حال بارگذاري - Loading...
دکتر علی عموشاهی - مقایسه دو روش بیدردی اپیدورال و بیدردی اسپاینال

مقایسه دو روش بیدردی اپیدورال و بیدردی اسپاینال

مقایسه دو روش بیدردی اپیدورال و بیدردی اسپاینال در زایمان بدون درد از نظر طول فاز 2 و آپگار نوزدان
نویسنده دکتر علی عموشاهی، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه


چکیده:
اهداف: فراوانی سزارینهای الکتیو بدلیل ترس از درد زایمان رو به افزایش است. تاکنون روشهای متعدد دارویی از جمله اپیدورال و اسپاینال برای کاهش درد زایمان مطرح شده است. در این پژوهش تاثیر بیدردی اپیدورال با بوپی واکائین 0.125% و و بیدردی اسپاینال با 100 میکروگرم فنتانیل در زایمان بدون درد بر روی طول فاز 2 زایمان رضایتمندی مادران و آپگار نوزدان بررسی گردید.روش : این مطالعه بصورت آینده نگر مداخله ای مورد-موردی بر روی 190 زائو انجام شد.100 زائوی نولیپار بطور اتفاقی در گروه اپیدورال و 100 نفر درگروه اسپاینال قرار گرفتند ولی بدلیل سزارین 11 نفر از گروه اپیدورال حذف شدند.

 آنالژزی پس از تثبیت فاز فعال زایمان (دیلاتاسیون 4 سانتیمتر) شروع میگردید. سپس طول فاز دوم، رضایتمندی زائو از نظر کاهش درد و آپگار نوزادان بررسی شد. یافته ها: فاز 2 در روش اپیدورال طولانیتر از اسپاینال بود. رضایتمندی روش اسپاینال بیشتر از اپیدورال و آپگار نوزادان آنهم بهتر از اپیدورال بود ولی مدت بیدردی اسپاینال کمتر بود. نتیجه گیری: تزریق اینتراتکال فنتانیل بهتر از تزریق اپیدورال بوپی واکائین است ولی عیب آن کوتاه بودن مدت اثرش می باشد بطوریکه ممکن است تا پایان زایمان نیاز به تزریق مجدد آن داشته باشیم.

گل واژگان:
زایمان بیدرد، اپیدورال، اسپاینال


ديدگاه هاي بيان شده براي اين مطلب

ديدگاه خود را بيان کنيد

 علی عموشاهی 0 ديدگاه