در حال بارگذاري - Loading...

کتابخانه و مقالات

دکتر علی عموشاهی - ليست کتاب ها

» ترجمه بیهوشی میلر به پارسی سَرِه
زیرساخت های کرختی و هوشبری میلر
تالیف: دکتر رونالد دی، میلر و دکتر مانوئل سی، پاردو
ترجمه به پارسی سره: دکتر علی عموشاهی

منبع: بیهوشی میلر