در حال بارگذاري - Loading...

آخرين مطالب منتشر شده در سايت

دکتر علی عموشاهی - صفحه نخست

» اصول سیزده گانه ترک اعتیاد

13 اصل درمان اجتماع مدار (Therapeutic Communication)

ادامه مطلب


» ترک اعتیاد

جهت ترک وابستگي به مواد روانگردان ميتوان درمان را از قطع مواد (بصورت آهسته يا ناگهاني ) که به آن "سم زدايي" ميگويند شروع نمود (اگرچه هر بيماري انديکاسيون سم زدايي ندارد) سم زدايي چندين نوع است :

ادامه مطلب


» Anesthesia Risk

Anesthesia Mortality=1/200200
The frequency of deaths attributable to anesthesia is reported to be <1 in 200,000 anesthetics (2,3).
References:
Sigurdsson GH, McAteer E. Morbidity and mortality associated with anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 1996; 40: 1057–63.[Web of Science][Medline] Arbous MS, Grobee DE, van Kleef JW, et al. Mortality associated with anaesthesia: A qualitative analysis to identify risk factors. Anaesthesia 2001; 56: 1141–53.[Web of Science][Medline]

ادامه مطلب


» مدیریت اتاق عمل

در این بخش برآنیم تصویر نسبتا" جامعی از شاخصهای اقتصادی موثر در بازار کار بیهوشی اریه دهیم.این فاکتورها میتواند به قرار زیر باشد:

ادامه مطلب