در حال بارگذاري - Loading...
دکتر زهرا فرهادی - روش صحیح بغل کردن و پستان گرفتن شیرخوار

روش صحیح بغل کردن و پستان گرفتن شیرخوار

در وضعیت های مختلف مادر (خوابیده یا نشسته)، شانه ها و قفسه سینه شیر خوار باید روبروی پستان مادر باشد و بینی او هم هم سطح نوک پستان.

آرامش داشته باشید و به توانایی خود در شیر دهی تردید نکنید

در وضعیت های مختلف مادر (خوابیده یا نشسته)، شانه ها و قفسه سینه شیر خوار باید روبروی پستان مادر باشد و بینی او هم هم سطح نوک پستان.


 

دست و بازوی خود را زیر سر و شانه شیر خوار قرار دهید و دست دیگر را طوری زیر پستان بگذارید که شست روی پستان و انگشتان دیگر زیر پستان قرار گیرد.

 

روش صحیح پستان گرفتن شیرخوار

چانه چسبیده به پستان

قرار گرفتن هاله پستان در دهان

لب تحتانی به پائین برگشته است

دقت شود : مکیدن نوک پستان به تنهایی موجب دریافت ناکافی شیر و زخم و شقاق نوک پستان می شود

 

 

تغذیه دوقلوها

تغذيه دوقلوها، نه تنها مادرانی كه دوقلو به دنيا می آورند می توانند كودكان خود را با شير مادر تغذيه كنند كه حتی مادران سه قلو نيز می توانند شير خوارانشان را از شير مادر بهره مند سازند. روش تغذيه دوقلوها می تواند به صورت مجموعه ای از روش های اول و دوم و سوم و مطابق شكل های زير باشد.

 

 

 

 
ديدگاه هاي بيان شده براي اين مطلب

ديدگاه خود را بيان کنيد

 زهرا فرهادی 0 ديدگاه